نحوه استفاده از JSON

توسط mrbardia72
زمان خواندن ~1 دقیقه
نحوه استفاده از JSON

✅نحوه استفاده از JSON با Go

❌در ادامه آموزش خواهیم داد

Default types🔴

Encode (marshal) struct to JSON🔴

Pretty print🔴

Decode (unmarshal) JSON to struct🔴

Arbitrary objects and arrays🔴

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔴Default types

🔵انواع پیش فرض  برای رمزگشایی و رمزگذاری در  JSON عبارتند:

bool for JSON booleans🟢

float64 for JSON numbers🟢

string for JSON strings, and🟢

nil for JSON null🟢

🔵علاوه بر این ، time.Time و انواع عددی موجود در بسته math / big را می توان بصورت خودکار به رشته های JSON کدگذاری کرد.

🔵توجه داشته باشید که JSON از انواع صحیح پشتیبانی نمی کند. آنها را اغلب می توان با اعداد نقطه شناور floating-point numbers. تقریب زد.

🔴 Encode (marshal) struct to JSON

type FruitBasket struct {
  Name  string
  Fruit  []string
  Id   int64 `json:"ref"`
  private string // An unexported field is not encoded.
  Created time.Time
}

basket := FruitBasket{
  Name:  "Standard",
  Fruit:  []string{"Apple", "Banana", "Orange"},
  Id:   999,
  private: "Second-rate",
  Created: time.Now(),
}

var jsonData []byte
jsonData, err := json.Marshal(basket)
if err != nil {
  log.Println(err)
}
fmt.Println(string(jsonData))
Output:
{"Name":"Standard","Fruit":["Apple","Banana","Orange"],"ref":999,"Created":"2018-04-09"}

🔵 خوب این کد یه نمونه ساده از decode کردن json  هست نمونه کد فوق خیلی واضح هست

🔵ما اومدیم یه استراکچر تغریف کردیم 

🔵توی خط ۹ تا ۱۵ اومدیم بهش مقدار دادیم

🔵اگه دقت کنید توی خط ۴ ما اومدیم یه تگ بهش ادیم این تگ توی خروجی واسه ما نمایش داده میشه بعنی بجای id به ما ref رو نشون میده

🔵و توی خط ۵ ما اومدیم فیلد رو با حروف کوچیک نوشتم که دفت کنید توی دیکد کردن اون فیلد رو نادیده میگیره

🔴Pretty print

jsonData, err := json.MarshalIndent(basket, "", "  ")
Output:

{
  "Name": "Standard",
  "Fruit": [
    "Apple",
    "Banana",
    "Orange"
  ],
  "ref": 999,
  "Created": "2018-04-09T23:00:00Z"
}

 🔵برای اینکه خروجی رو بهتر بتونیم نشون  بدیم توی خروجی از متد MarshalIndent استفاده می کنیم

🔴Decode (unmarshal) JSON to struct

type FruitBasket struct {
  Name  string
  Fruit  []string
  Id   int64 `json:"ref"`
  Created time.Time
}

jsonData := []byte(`
{
  "Name": "Standard",
  "Fruit": [
    "Apple",
    "Banana",
    "Orange"
  ],
  "ref": 999,
  "Created": "2018-04-09T23:00:00Z"
}`)

var basket FruitBasket
err := json.Unmarshal(jsonData, &basket)
if err != nil {
  log.Println(err)
}
fmt.Println(basket.Name, basket.Fruit, basket.Id)
fmt.Println(basket.Created)
Output:

Standard [Apple Banana Orange] 999
2018-04-09 23:00:00 +0000 UTC

🔵 برای اینکه بخوایم jsonخود را decodeکنیم و توی خروجی نمایش بدیم یه سری از عناصر داخل فرم json رو مطابق کد فوق از تابع Unmarshal توی خط ۲۱ استفاده می کنیم

🔴Arbitrary objects and arrays

jsonData := []byte(`{"Name":"Eve","Age":6,"Parents":["Alice","Bob"]}`)

var v interface{}
json.Unmarshal(jsonData, &v)
data := v.(map[string]interface{})

for k, v := range data {
  switch v := v.(type) {
  case string:
    fmt.Println(k, v, "(string)")
  case float64:
    fmt.Println(k, v, "(float64)")
  case []interface{}:
    fmt.Println(k, "(array):")
    for i, u := range v {
      fmt.Println("  ", i, u)
    }
  default:
    fmt.Println(k, v, "(unknown)")
  }
}
Output:

Name Eve (string)
Age 6 (float64)
Parents (array):
   0 Alice
   1 Bob

🔵 کد فوق را در نظر بگیرید ما میخوایم توی خروجی type  هر value رو بدونیم چیه